Taalfilosofie

Vakbeschrijving Taalfilosofie
Collegejaar: 2010-2011
Studiegidsnummer: 5012VTFW
Docent(en):
  • Prof. dr. B.G. Sundholm
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 1, Blok I, II
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Wel Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Beschrijving

De cursus geeft een overzicht van twee hoofdlijnen in de twintigste-eeuwse wijsbegeerte van de taal, namelijk de referentietheorie van Frege, Russell, Kripke en anderen, en de taaldadentheorie van John Austin en John Searle. Tevens worden verbanden met de metafysica en de epistemologie belicht aan de hand van vooronderstellingen in de referentietheorie. Daarnaast wordt de student aan de hand van het onderwerp getraind in het zowel mondeling als schriftelijk formuleren en beargumenteren van eigen kritische standpunten met betrekking tot de behandelde filosofische posities.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Mondelinge presentatie tijdens het college;
  • Take-home tentamen

Blackboard

Literatuur

Literatuur wordt ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Prof. dr. B.G. Sundholm

Opmerkingen

Talen