Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg

Vakbeschrijving Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 5810MMET
Docent(en):
 • Prof. dr. C.C. Levelt
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 300
Periode:
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Wel Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Afgerond college Inleiding Linguïstiek of een vergelijkbaar inleidend college taalwetenschap en/of het college Inleiding Tweedetaalverwerving (1e semester).

Beschrijving

In dit college verwerven de studenten zich aan de hand van publicaties een overzicht van de invloed van verschillende (individuele) aspecten op het tweedetaalverwervingsproces, en verdiepen zij zich in twee thema’s: de invloed van de moedertaal en de invloed van taalaanleg. Elke week staat één publicatie centraal. Alle deelnemers beantwoorden daar van te voren vragen over en één (of meer) deelnemer(s) houdt een referaat, ondersteund met powerpoint, waarin de publicatie zelf en de huiswerkvragen aan de orde komen, en waarin discussiepunten zijn opgenomen.

Leerdoelen

Het leren lezen van wetenschappelijke publicaties waarin verslag wordt gedaan van actueel onderzoek op het gebied van tweedetaalverwerving. Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van (experimenteel) taalkundig onderzoek naar tweedetaalverwerving, en in deze benaderingen de sterke en zwakke punten onderkennen.
Daarnaast wordt geoefend met het houden van een powerpointpresentatie over onderzoeksresultaten en met het bediscussiëren van wetenschappelijke vraagstukken (in een groep).

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege: aanwezigheid verplicht

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan
* college-uren: 28 uur
* bestuderen literatuur en maken wekelijkse opdrachten: 74 uur
* voorbereiden referaat: 16 uur
* voorbereiding op open-boek-tentamen: 20 uur
* open-boek-tentamen: 2 uur

Toetsing

Toetsing en weging

 • referaat, mondelinge presentatie, bijdrage aan discussies in college (30%)
 • beantwoording wekelijkse vragen (10%); bij niet inleveren van de antwoorden wordt een 1 genoteerd
 • afsluitend schriftelijk ‘open-boek’-tentamen met essayvragen (60%); voor het tentamen moet minimaal een 5,5 worden gehaald

Deze informatie kan binnenkort gewijzigd worden

Herkansing

Het tentamen mag een keer herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:
* ter beschikking stelling van programma
* wekelijkse vragen
* aanvullend materiaal
* powerpointpresentaties van studenten en docent

Literatuur

Voor het eerste college bestuderen:
Odlin, T. (1989) Language transfer: Cross-linguistic influence in language learning. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, hoofdstuk 5 ‘Semantics’, 71-84.
Leeslijst (onder voorbehoud)
Jiang, N. (2004) Semantic transfer and development in adult L2 vocabulary acquisition. In P. Bogaards & B. Laufer (eds) Vocabulary in a second language, Selection, acquisition, and testing. John Benjamins, Amsterdam, 101-126.
Schouten, E. (1996) Crosslinguistic Influence and the expression of hypothetical meaning. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen55, 161-174.
Lalleman, J.A. (1999) The Alternation Hypothesis revisited: Early L2 intuitions about the direction of gapping in Dutch. In C. Perdue & M. Lambert (eds.) Proceedings of the 8th EUROSLA Conference in Paris, vol.2, 157-172.
Rasier & Hiligsmann (2007) Prosodic transfer from L1 to L2. Theoretical and methodological issues. Nouveaux cahiers de linguistique française 28, 41-66.
Michaux, M.-C, J. Caspers, V. van Heuven & Ph. Hiligsmann (2015) Effects of hearing an incorrect stress on word naming in Dutch by Francophones. Proceedings of the 18th Congress of Phonetic Science (ICPhS 2015), University of Glasgow: Glasgow.
Anderson-Hsieh, J., R. Johnson & K. Koehler (1992) The relationship between native speaker judgments of nonnative pronunciation and deviance in segmentals, prosody, and syllable structure. Language Learning42, 529-555.
Caspers, J. & K. Horłoza (2012) Intelligibility of non-natively produced Dutch words: Interaction between segmental and suprasegmental errors. Phonetica69, 94-107.
Ellis, R. (2008) Individual learner differences and second language learning. Part 5: “Language aptitude”. In R. Ellis (Ed.), The study of second language acquisition (pp. 643–659). Oxford: Oxford University Press.
Krashen, S.D. (1981) Aptitude and attitude in relation to second language acquisition and learning. In K.C. Diller (Ed.) Individual differences and universals in language learning aptitude (pp. 155–175). Rowley, MA: Newbury House.
Wesche, M. (1981) Language aptitude measures in streaming, matching students with methods, and diagnosis of learning problems. In K.C. Diller (Ed.) Individual Differences and Universals in Language Learning Aptitude(pp. 119–154). Rowley, MA: Newbury House.
DeKeyser, R. M. (2000). The robustness of critical period effects in second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition 22, 499–533.
Bialystok, E. (2002). On the reliability of robustness: A reply to DeKeyser. Studies in Second Language Acquisition 24, 481–488.
Bylund, E., N. Abrahamsson & K. Hyltenstam (2009) The role of aptitude in first language attrition: The case of pre-pubescant attriters. Applied Linguistics31 (3), 443–464.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Raadpleeg de uSis-website voor instructie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent Mw. Dr. J. Caspers
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

N.v.t.

Talen