Nederlandse geschiedenis 2: Van Napoleon tot Wilders, Cultuurwetenschap II

Vakbeschrijving Nederlandse geschiedenis 2: Van Napoleon tot Wilders, Cultuurwetenschap II
Collegejaar: 2017-2018
Studiegidsnummer: 5812VNG2
Docent(en):
  • Dr. R.A.M. Honings
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III, IV
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
40:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt, door middel van intermediale colleges, een overzicht gegeven van de Nederlandse geschiedenis van circa 1780 tot nu. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. Welke al dan niet politieke gebeurtenissen waren beeldbepalend voor de Nederlandse identiteit? Hoe hebben deze historische voorvallen het huidige Nederland beïnvloed? Op welke manier worden bepaalde gebeurtenissen in Nederland nog altijd herinnerd, en waarom? De studenten bereiden zich voor door het bestuderen van literatuur over de stof die tijdens de colleges behandeld wordt. Deze cursus sluit aan op de cursus Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 1.

Leerdoelen

  • Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste gebeurtenissen en inzicht in de ontwikkelingsgang van de Nederlandse geschiedenis van 1780-heden.
  • Ook worden de studenten geconfronteerd met verschillen in wetenschappelijke benaderingen, doordat in de colleges de stof van het handboek ook vanuit andere visies besproken wordt. Zo verwerven de studenten kennis van de grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis en leren ze kritisch om te gaan met bronnen.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies.

Onderwijsvorm

• Hoorcollege
• Een excursie

Studielast

• totale studielast voor de cursus: 140 uur
• uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur
• tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 100
• toetsing: 12 uur

Toetsing

Toetsing en weging

• Schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof (60%)
• Kleine schriftelijke tussentoets (20%)
• Een kleine schriftelijke opdracht (20%)
• Het gebruik van een niet-elektronisch woordenboek is bij beide tentamens toegestaan.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof mag een keer herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

• Mededelingen
• Powerpoints van de hoorcolleges
• Ter beschikking stellen informatie, studiemateriaal
• Proeftentamen

Literatuur

• Anne Doedens Yolande Kortlever & Liek Mulder, Geschiedenis van Nederland. Het verhaal van prehistorie tot heden. Zutphen: Walburg Pers, 2014.
• F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van de Opstand tot heden. Amsterdam: Boom, 2014 (derde druk).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Raadpleeg de uSis-website voor instructie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la carte
Aanmelden ContractonderwijsLet op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.
Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de coördinator van de cursus, Dr. R.A.M. Honings

Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar

Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de geschiedenis van Nederland.

Talen