Epistemologie

Vakbeschrijving Epistemologie
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 5011VEP
Docent(en):
 • D. Waal MA MPhil
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III, IV
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
31:00 uur
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Wel Avondonderwijs
 • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Voorlopige beschrijving

Het doel van deze cursus is studenten een inleiding te geven tot de centrale ideeën en debatten in de hedendaagse epistemologie, vanuit een historisch en analytisch perspectief. Tijdens colleges en tutorials zullen studenten kennismaken met verschillende onderwerpen in de epistemologie, inclusief de aard en de waarde van kennis, de verschillende soorten kennis, de bronnen van kennis, theorieën van epistemologische rechtvaardiging, het probleem van inductie, scepticisme, de aard van de waarheid, het bewijs, overtuiging/geloof en perceptie, en de aard en mogelijkheid van a priori kennis.

Leerdoelen

Nader te bepalen.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA1 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

Specificatie studielast nader te bepalen.

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen
 • Eindpaper

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn. Weging nader te bepalen.

Herkansing

Nader te bepalen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

Nader te bepalen.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

D. Waal MA MPhil

Opmerkingen

Niet van toepassing.

Talen