Cognitieve en Biopsychologie

Vakbeschrijving Cognitieve en Biopsychologie
Collegejaar: 2006-2007
Studiegidsnummer: PB12071
Docent(en):
  • Dr. W. La Heij, Dr. G. Wolters; Prof. Dr. H.A.M. Middelkoop, Dr. R. Zijlstra; Dr. E.M. Wekking.
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 7.0
Niveau: 200
Periode:
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Wel Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

De cognitieve psychologie bestudeert algemene menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en motoriek. Cognitief psychologen trachten antwoorden te geven op vragen als: hoe herkennen we woorden; hoe onthouden we namen; hoe zetten we gedachten om in spraak; en hoe lossen we problemen op? De doelstelling van het vakgebied is om observeerbaar, en in goed gecontroleerde experimenten meetbaar, gedrag te beschrijven en te verklaren. In het inleidend onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft met betrekking tot: – het uitgangspunt om de mens te beschouwen als een informatieverwerkend systeem – de belangrijkste theorie?en modellen voor de verschillende functies en functiestoornissen – de methoden om gedragsverschijnselen te observeren en te meten – de toepassingen van de theoretische inzichten in praktische situaties.
De biopsychologie bestudeert de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonaal systeem. De verkregen kennis is van groot belang voor veel sub-disciplines binnen de psychologie, zoals de neuropsychologie, de klinische- en gezondheids-psychologie, de cognitieve psychologie en de ontwikkelingspsychologie. In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: – de werking van de zenuwcel; – communicatie tussen zenuwcellen – de ontwikkeling van het zenuwstelsel – slapen en waken – emotie en stress – leren en geheugen – lateralisatie en taal – stemmingstoornissen – onderzoeksmethoden van de biopsychologie.
Computerpracticum: de organisatie van het computerpracticum Cognitieve en Biopsychologie verschilt van die van de SPSS-practica. Alle lessen van het practicum zijn verplicht, dat betekent dat de aanwezigheid in de computerzaal ook verplicht is (het is niet toegestaan een les thuis in te halen). De inschrijving vindt via U-twist plaats. NB: wisselen van groep is alleen mogelijk v?aanvang van de eerste bijeenkomst via mevr. Simonis (simonis@fsw.leidenuniv.nl). Zo is het bij dit practicum niet toegestaan om zonder toestemming van de co?nator van het practicum, Lorenza Colzato (colzato@fsw.leidenuniv.nl), een les in te halen. Dit is alleen mogelijk bij persoonlijke omstandigheden als ziekte, of familieomstandigheden, als een sterfgeval. Dus niet vanwege rijles, muziekles, vakantie etc. Als iemand zich voor de tweede keer ziek meldt, moet aan de co?nator een doktersverklaring getoond worden. De lesstof uit de klapper komt terug op het tentamen.De klapper wordt v?het tentamen teruggegeven en kan bij het secretariaat van cognitieve psychologie (2A53) of anders bij de co?nator (2A41) worden afgehaald.
Als er plagiaat (overschrijving van de klapper of van een andere student) in de verslagen geconstateerd wordt, zijn dit de mogelijke maatregelen: – het tentamenresultaat wordt als onvoldoende verklaard. – schorsing voor maximaal een jaar van deelname aan het bepaalde tentamen. – schorsing voor maximaal een jaar van deelname aan alle tentamens van de opleiding.
Om voor het practicum te slagen, is noodzakelijk: aanwezigheid bij en voor alle lessen een aantekening voldoende.
Het kan voorkomen dat hetr rooster in de tutoraat-syllabus niet overeenkomt met het rooster van de E-studiegids en Blackbord. Dus: check altijd op Blackboard en in de E-studiegids, wanneer de lessen van het practicum zijn.

Coördinator

Cognitieve psychologie: Dr. W. La Heij, kamer 2-B18, tel. 5273636, E-mailadres: laheij@fsw.LeidenUniv.nl
Biopsychologie
: Dr. E.M. Wekking, kamer 2-B23, tel. 5273645, E-mailadres:ewekking@fsw.leidenuniv.nl
Telefonisch spreekuur dr. Wekking op maandag en vrijdag van 9.00 – 10.00 uur.
Computerpracticum: dr. L.Colzato, kamer 2-A41, tel. 5273407, E-mailadres: colzato@fsw.leidenuniv.nl

Doelstelling(en)

Cognitieve Psychologie:
Kennis en inzicht
1. Kennis van de historische ontwikkelingen die hebbengeleid tot de Cognitieve Psychologie (psychonomie).
2. Kennis van de belangrijkste theorieën over Waarneming, Aandacht, Geheugen, Denken, Beslissen en Taal.
3. Kennis van functiestoornissen en hun interpretatie binnen de Cognitieve Neuropsychologie.
4. Kennis van de onderzoeksmethoden die binnen de Cognitieve Psychologie worden gehanteerd.
5. Kennis van de wijze waarop een wetenschappelijk verslag is opgebouwd.
Toepassing van kennis en inzicht
6. Praktische vaardigheid in het uitvoeren van Cognitief Psychologisch onderzoek en het analyseren en interpreteren van verkregen resultaten.
Communicatie
7. Schrijven van korte onderzoeksverslagen in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Biopsychologie:
1. Kennis van de anatomie, ontwikkeling en werking van het centrale zenustelsel.
2. Kennis van de biologische basis van emotie, taal en geheugen.
3. Kennis van de biologische basis van psychologische stoornissen.
4. Basiskennis van de belangrijkste klinische/neurologische syndromen, die gepaard gaan met cognitieve stoornissen.
Toepassing van kennis en inzicht
Door middel van een virtueel hersenpracticum meer inzicht krijgen in de neuroanatomie van de hersenen.

Studiemateriaal

Cognitieve Psychologie:
Groome, D (2006) : An Introduction in Cognitive Psychology: Processes and Disorders . Hove: Psychology Press. ISBN13: 978-1-84169-543- 0 (2de editie)
Hoofdstuk 12 maakt geen deel uit van de tentamenstof.

Biopsychologie:
Kalat, J.W. (2007). Biological Psychology. Wadsworth/Thomson Learning, 9th edition.
Syllabus Computerpracticum Cognitieve en Biopsychologie. Een week voor aanvang van het practicum verkrijgbaar bij de Servicedesk op de 1e etage van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De inhoud van deze syllabus maakt deel uit van de tentamenstof (± € 4,50).

Toetsing

Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk.
Het schriftelijk tentamen bestaat uit 30 mc-vragen Cognitieve Psychologie en 30 mc-vragen Biopsychologie. Er wordt één eindcijfer berekend, maar om voor het tentamen te slagen moeten beide onderdelen voldoende zijn gemaakt. Is één van beide onderdelen onvoldoende gemaakt, dan hoeft alleen dat onderdeel herkanst te worden. Daarnaast moeten de practicumopdrachten zijn afgerond.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook de Nadere regels en richtlijnen, paragraaf 6.

Onderwijsvormen

De Cognitieve Psychologie en de Biopsychologie worden behandeld in twee parallelle series van elk acht hoorcolleges van 2 uur. Daarnaast wordt een computerpracticum gegeven waarin tijdens 4 bijeenkomsten van elk 2 uur klassieke experimenten uit de cognitieve psychologie en onderwerpen uit de bio- en klinische neuropsychologie worden gedemonstreerd.

Inschrijving

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars dienen zich voor het computerpracticum in te schrijven via U-TWIST, dit kan vanaf 3 juli tot 28 augustus.

NB: inschrijving voor het tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot 1 week van te voren (daarna niet meer mogelijk!) via U-TWIST worden gedaan.

Blackboard

Cognitieve Psychologie: collegerooster, college slides, leeswijzer, oefententamen.
Biopsychologie: voor informatie: www.neuropsychologie.leidenuniv.nl

Rooster

Voltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=803
Deeltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=837

Talen