Cognitieve neurowetenschap

Vakbeschrijving Cognitieve neurowetenschap
Collegejaar: 2006-2007
Studiegidsnummer: PB34020
Docent(en):
  • Dr. G. Band en Dr. S. Nieuwenhuis
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 10.0
Niveau: 400
Periode:
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Cognitieve neurowetenschap is een multidisciplinair vakgebied waarin getracht wordt inzicht te krijgen hoe cognitieve processen plaatsvinden in het menselijk brein. De cursus bouwt voort op de cursussen cognitieve psychologie in het 1e en 2e studiejaar. De inhoudelijke doelstelling van de cursus is tweeledig. Enerzijds wordt kennis over theorie?en methoden van onderzoek van de cognitieve (neuro)psychologie gegeven. Anderzijds worden de theoretische controverses en beperkingen van de huidige kennis besproken en worden mogelijke richtingen aangegeven van toekomstige wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze cursus is interessant voor iedereen die meer wil weten over de relatie tussen ‘mind’ en ‘brain’. Deelname aan deze cursus vormt een ingangseis voor degenen die een Master opleiding in de cognitieve psychologie willen doen.

Coördinator

Dr. G. Band, kamer 2-A47, tel. 071-5273998, E-mail-adres: band@fsw.leidenuniv.nl

Doelstelling(en)

Specialistische kennis van theorieën en methoden van onderzoek op het gebied van de cognitieve neurowetenschap op niveau 400. Kritisch evalueren van empirische gegevens. Vaardigheid in het mondeling en schriftelijk communiceren van theoretische inzichten aan de hand van recente papers op het vakgebied.

Studiemateriaal

Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., & Mangun, G.R. (2002)._ Cognitive Neuroscience_, 2nd edition. New York: Norton.

Toetsing

Het eindoordeel van de cursus wordt gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de tentamen en werkgroepresultaten. Beide onderdelen moeten echter voldoende zijn (er is dus geen compensatie voor een onvoldoende op één van beide).

NB.Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook de Nadere regels en richtlijnen, paragraaf 6.

Ingangseis/advies

Propedeuse en de B2-cursus Aandacht: theorie en praktijk met een voldoende afgerond.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit een serie hoorcolleges over een tekstboek. Dit wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Parallel aan de hoorcolleges worden werkgroepen georganiseerd waarin specifieke onderwerpen verder worden uitgediept aan de hand van recente artikelen. In de werkgroepen wordt van de studenten gevraagd zelf vragen te formuleren en mogelijke antwoorden te vinden in de literatuur. Dit gebeurt in de vorm van mondelinge presentaties en/of schriftelijke papers.

Inschrijving

Vanaf maandag 3 juli (10.00 uur) t/m maandag 28 augustus (10.00 uur) kunt u zich inschrijven via U-twist voor de werkgroepen van de vakken voor het eerste semester. In de periode maandag 15 januari (10.00 uur) t/m maandag 29 januari (10.00 uur) 2007 kunt u zich inschrijven voor de werkgroepen van het tweede semester.

Let op: U hoeft zich niet in te schrijven voor cursussen, maar alleen voor werkgroepen.

NB: Inschrijving voor het tentamen is tot 1 week van te voren mogelijk via U-TWIST.

Rooster

Voltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=823

Talen