Geschiedenis van de psychologie

Vakbeschrijving Geschiedenis van de psychologie
Collegejaar: 2006-2007
Studiegidsnummer: PB11031
Docent(en):
  • Dr. F. van der Velde
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 4.0
Niveau: 100
Periode:
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Wel Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

In de cursus geschiedenis van de Psychologie wordt de aandacht gevestigd op de historiciteit, dat wil zeggen de erkenning van veranderlijkheid en feilbaarheid van kennis in het algemeen en psychologische kennis in het bijzonder. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat zowel wetenschapsinterne als -externe factoren aan de ontwikkeling van de psychologie hebben bijgedragen, en hoe (ook nu nog) psychologie schatplichtig is aan andere (sociale) wetenschappen en de filosofie.
De cursus behelst naast de geschiedenis van de psychologie van 1600 tot WO I:

een inleiding in de theorie en geschiedenis van wetenschap.

een inleiding in de filosofische terminologie

een (hernieuwde) kennismaking met maatschappijgeschiedenis.

Op deze wijze wordt een historische en grondslagenbenadering bevorderd.

Coördinator

Dr. F. van der Velde, kamer 2-B10, tel. 5273637, E-mailadres: vdvelde@fsw.LeidenUniv.nl

Doelstelling(en)

De belangrijkste doelstellingen van deze cursus zijn:
a) De studenten maken kennis met de belangrijkste historische opvattingen over de psychologie vanaf 1600 – 1950.
b) De studenten leren dat opvattingen over psychologie als wetenschap en het psychologisch functioneren van mensen door de tijd heen verandert.
c) De studenten leren, dat opvattingen, over wat wetenschappelijk is, mede bepaald worden door ontwikkelingen in de maatschappij.
d) De studenten maken kennis met basis begrippen uit de filosofie over kennis en wereld.

Studiemateriaal

Bem, S. (1985). Het Bewustzijn Te Lijf. Geschiedenis van de psychologie. Meppel: Boom,
(€ 36,50).

Toetsing

Tentamen, bestaande uit 50 MC-vragen.
Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook de Nadere regels en richtlijnen, paragraaf 6.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Inschrijving

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus.

NB: inschrijving voor het tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot 1 week van te voren (daarna niet meer mogelijk!) via U-TWIST worden gedaan.

Blackboard

Een overzicht van colleges, de wekelijks te bestuderen stof, vragen voor bestudering en discussie en andere informatie die de stof kan verhelderen.

Rooster

Voltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=800
Deeltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=830

Talen