Wetenschapsleer

Vakbeschrijving Wetenschapsleer
Collegejaar: 2006-2007
Studiegidsnummer: PB22041
Docent(en):
  • dr. F. van der Velde
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 6.0
Niveau: 200
Periode:
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Wel Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de filosofische grondslagen van de psychologie. Er worden zowel onderwerpen uit de klassieke wetenschapsfilosofie behandeld als onderwerpen uit de cognitieve filosofie (Philosophy of Mind). Daarnaast wordt ruimte ingericht voor theoretische implicaties van culturele en genderaspecten van de psychologie.
Studenten worden ingeleid in de volgende kennis en vaardigheden: – Algemene ori?atie in de filosofische achtergronden en grondslagen van de psychologie (en wetenschap in het algemeen). – Vaardigheden in analyseren, conceptualiseren, redeneren; problemen (van een meer abstract niveau) stellen en beantwoorden. – Reflectie op de psychologie als wetenschap.
Meer in het bijzonder: – Kennismaking met discussie over conceptuele “gereedschappen” van wetenschap cq psychologie; zoals over theorie en empirie; wetten, modellen en feiten; waarheidstheorie? verklaringen; reductie, supervenience, verklaringsniveaus en verklaringspluralisme; causaliteit (oorzaken vs redenen); verhouding wetenschap en common sense. – Kennismaking met discussies over moderne wetenschapsfilosofie? zoals logisch positivisme en haar critici; post-positivistische alternatieven (o.a hermeneutiek, sociaal constructionisme); realisme vs relativisme. – Kennismaking met wetenschapssociologische claims; en wetenschapspsychologisch onderzoek. – Kennismaking met het terrein van de cognitieve filosofie (Philosophy of Mind) c.q. wijsgerige psychologie: zoals cognitie & gedrag; “mind-body-brain”. – Kennismaking met de belangrijkste culturele en gender thema’s in de psychologie.

Coördinator

Dr. F. van der Velde, kamer 2-B10, tel. 5273637, E-mailadres: vdvelde@fsw.leidenuniv.nl

Doelstelling(en)

a) De studenten maken kennis met de belangrijkste opvattingen over de aard van wetenschappelijke kennis.
b) De studenten leren aan de hand van historische voorbeelden hoe de kennis, over wat wetenschap is, zich heeft ontwikkeld.
c) De studenten leren de basis opvattingen kennen over wat cognitie is en hoe het tot stand komt (philosophy of mind).

Studiemateriaal

-S.Bem & H.Looren de Jong(2006). Theoretical Issues in Psychology. Londen: Sage.
-Syllabus Cultuur en Gender (een klapper met 2 artikelen), te verkrijgen bij de Servicedesk op de 1e verdieping van het Pieter de la Courtgebouw.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit 50 meerkeuzevragen.
Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook de Nadere regels en richtlijnen, paragraaf 6.

Onderwijsvormen

8 hoorcolleges.

Inschrijving

U hoeft zich niet in te schrijven voor cursussen, maar alleen voor werkgroepen.

NB: Inschrijving voor het tentamen is tot 1 week van te voren mogelijk via U-TWIST.

Blackboard

Nuttige informatie, colleges, studievragen en uitwerkingen.

Rooster

Voltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=807
Deeltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=839

Talen