World Religions: New Religions, 2012-2013

This information is available in Dutch only.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk.
Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Derde jaar

Keuzevakken

More info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.

Deze BA specialisatie richt zich op de historische achtergronden van en de sociale en culturele context waarbinnen religieuze bewegingen in westerse en niet-westerse samenlevingen tot stand komen, en op theorieën die behulpzaam zijn bij het begrijpen en verklaren van trends, ontwikkelingen en veranderingen in religieus denken en gedrag in de moderne tijd. In dit kader wordt aandacht besteed aan herkomst, rol en betekenis van verschillende groepen die onder de termen New Age en Neopaganisme worden samengebracht. Daarnaast moet de bestudering van relatief kleine groepen licht werpen op en meer inzicht bieden in veranderingen die zich in de wijdere samenleving waarbinnen deze groepen figureren voordoen.

Doelstelling: Het verwerven van kennis over resultaten en onderzoeksmethoden met betrekking tot de sociaal-wetenschappelijke en historische studie van religieuze bewegingen, Neopaganisme en New Age religies in westerse en niet-westerse samenlevingen. Het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van ontwikkeling, functie en betekenis van religieuze bewegingen in brede zin.
Studenten zijn in staat zelfstandig literatuuronderzoek te doen, daarover een presentatie te verzorgen met discussie, en het eindresultaat vast te leggen in een wetenschappelijk artikel.

De specialisatie NRB en NA kan uitsluitend gekozen worden binnen de sociaal-wetenschappelijke variant van de opleiding Wereldgodsdiensten. De vakken Methoden en Technieken 1, 2 en 3 dienen dus alle gevolgd te worden.
De specialisatie NRB en NA kan via de vrije keuzeruimte gecombineerd worden met de religiespecialisaties die binnen het Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanwezig zijn, zoals Christendom, Antieke Godsdiensten, Islam en Hindoeïsme. Daarnaast kan de keuzeruimte ingevuld worden met voor de specialisatie NRB relevante colleges die als minor vanuit de Faculteit Sociale Wetrenschappen worden aangeboden, of met colleges Hermetica aan de Universiteit van Amsterdam.

In alle gevallen dient de student hierover van te voren overleg te plegen met de docent dr. W. Hofstee

Programma Nieuwe Religieuze Bewegingen en New Age

 1. Vast programma (30 EC):
  Godsdienstsociologie 5 (Davidsen)
  Antropologie van de Religie 5 (Hofstee)
  Kennis en Interpretatie 5 (Drees)
  Vergelijkende GW 5 (Dessing/De Jong)
  Ethiek 5 (Sneller)
  Godsd.psychologie 5 (De Boer)

 2. Verplicht programma specialisatie SW (20 EC):
  M&T 1: Inleiding 5 (Hofstee)
  M&T 2: Kwantitatieve methoden 5 (De Boer)
  M&T 3: Veldwerk 10 (Dessing)

 3. Verplicht programma specialisatie NRB&NA (30 EC):
  Heksen, Ketters en Neopaganisten (2) 5 (Hofstee)
  Gnosis en Hermetica (2) 5 (De Jong)
  Religieuze Bewegingen in de V.S. (3) 5 (Hofstee)
  Religie en Geweld 5 (Dessing)
  Sjamanisme vroeger en nu (3) 5 (Hofstee)
  Literatuurtentamen (werkstuk) (1) 5 (Hofstee)

 4. Keuzevakken (‘Minor’) 30 EC:
  (Door student in overleg met docent in te vullen).

 5. BA Scriptie 10 EC

Totaal: 120 EC

Let op:
1. De inhoud van het literatuurtentamen wordt samengesteld in overleg met de docent.
2. De colleges ‘Moderne Hekserij’ en ‘Gnosis & Hermetica’ worden afwisselend één keer per twee jaar gegeven. In het collegejaar 2011/12 zal ‘Heksen, Ketters en neopaganisten’ worden gegeven.
3. De colleges ‘Religieuze Bewegingen in de V.S.’ en ‘Sjamanisme vroeger en nu’ worden afwisselend één keer per twee jaar gegeven. In het collegejaar 2011/2012 zal ‘Religieuze Bewegingen in de V.S.’ worden gegeven.

Languages