History, 2010-2011

This information is available in Dutch only.

Eerste Jaar

Opbouw van het propedeuseprogramma

De deeltijdopleiding in de propedeuse beslaat anderhalf studiejaar, drie semesters. De propedeuse geeft een algemeen en oriënterend overzicht van de gehele geschie­denis. Zo worden achtereenvolgens de Oude Geschiedenis, de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, de Middeleeuwse Geschiedenis, de Algemene Geschiedenis van de Con­temporaine Tijd, de Vaderlandse Geschiedenis en de Economische en Sociale Geschie­denis aan de orde gesteld. Er wordt gedoceerd in een combinatie van responsie- en werk­colle­ges. De keuze van de onderwerpen is zodanig dat de student globale kennis krijgt van en in­zicht in de grote lijnen van het geschiedverloop. Naast de genoemde vakken staat het vak Inleiding in de geschiedwetenschap, een eerste kennismaking met de geschiedtheo­rie. Tot slot schrijven propedeusestudenten in het kader van een het The­macollege I een werk­stuk van ca. acht pagina’s (ca. 3200 woorden) en in het kader van het Themacollege II een werkstuk van ca. twaalf pagina’s (ca. 5000 woorden) over een histo­risch thema.

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor het responsiecollege wordt bepaald op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van schriftelijke en mondelinge bijdragen. Zowel de ten­tamens als de colleges moeten met een voldoende worden afgesloten. De beide themacolleges worden afgesloten met een werkstuk.

Ook deeltijdstudenten vallen vanaf het studiejaar 2005/2006 onder het Bindend Studieadvies (BSA). Zie: hier.

Schema Eerste semester (totale studielast 15 ECTS):

 • Oude Geschiedenis (OG) 5
 • Algemene Geschiedenis Nieuwe Tijd (AGN) 5
 • Inleiding Historische Wetenschap (IHW) 5

Schema Tweede semester (totale studielast 20 ECTS):

 • Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
 • Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 5
 • Vaardighedenwerkcollege (OG, AGN en AGC) (*) 5
 • Themacollege 1 (TC1) 5

(*) Na het succesvol afronden van de responsiecolleges OG, AGN en AGC worden er 5 additionele ECTS bijgeschreven.

Tweede Jaar

Opbouw van het propedeuseprogramma

Schema Derde semester (totale studielast 25 ECTS):

 • Vaderlandse Geschiedenis hoor- en werkcollege (VG) 5
 • Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 5
 • Vaardighedenwerkcollege (MG, VG en ESG) (*) 5
 • Themacollege 2 (TC2) 10

(*) Na het succesvol afronden van de responsiecolleges MG, VG en ESG worden er 5 additionele ECTS bijgeschreven.

Na de propedeuse stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakken­pakket samen. Binnen het hoofdvak Geschiedenis worden accenten gelegd door vakken te kie­zen uit de zes hoofdrichtingen van de propedeuse. Eén van die richtingen wordt in het derde jaar de afstudeerrichting.
Om af te studeren in een van de hoofdrichtingen of specialisaties moet de stu­dent minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakge­bied:

 1. één tweedejaars hoorcollege van 5 ECTS


  1. één tweedejaars werkcollege van 10 ECTS
  2. één derdejaars seminar van 10 ECTS
  3. één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 ECTS. Het BA-eindwerkstuk wordt ofwel in het kader van een extra bachelorseminar geschreven, ofwel individueel in overleg met een docent.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per hoofdrichting of specialisatie nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden, zie Hoofdrichtingen en Specialisaties.

Schema tweede deeltijdjaar / Vierde semester (totale studielast 20 ECTS):

 • Hoorcollege 1 (HC1) 5
 • Werkcollege 1 (WC1) 10
 • Historiografie en geschiedfilosofie 5

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase

Derde Jaar

Schema derde deeltijdjaar / Vijfde semester (totale studielast 20 ECTS):

Schema vervolg derde deeltijdjaar / Zesde semester (totale studielast 20 ECTS):

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Vierde Jaar

Schema vierde deeltijdjaar / Zevende semester (totale studielast 20 ECTS):

Schema vervolg vierde deeltijdjaar / Achtste semester (totale studielast 20 ECTS):

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

More info

2010-2011

De waarde van het BA en de meerwaarde van het MA: over de opbouw van BA en MA Geschiedenis

Wat leer je in de BA Geschiedenis en wat heeft het voor meerwaarde om daarna in Leiden een MA History of een MPhil History te gaan doen? Dit stuk probeert op die vragen een antwoord te geven.

BA Geschiedenis
In de BA-opleiding worden achtereenvolgens de volgende vaardigheden aangeleerd:
• De propedeuse-hoorcolleges en propedeuse-werkgroepen zijn gericht op (a) het verwerven van historische overzichtskennis, (b) het leren analyseren van secundaire literatuur, © een eerste kennismaking met primaire bronnen, (d) het aanleren van eenvoudige heuristische vaardigheden (het kritisch beoordelen van internetbronnen) (e) het voeren van een inhoudelijke discussie over de stof.
• In Themacolleges leren studenten een vraag formuleren, eenvoudige heuristische vaardigheden (literatuur lokaliseren), mondeling presenteren, en de regels van de historisch-wetenschappelijke verslaglegging.
• In BA Hoorcolleges verdiept de student zijn/haar kennis van brede ontwikkelingen uit de geschiedenis. De colleges zijn probleemgestuurd, plaatsen onderwerpen in een breder (historiografisch of comparatief) verband, en kunnen desgewenst aansluiten bij BA Werkcolleges.
• In BA Werkcolleges leren studenten zelfstandig literatuur te zoeken over een deelonderwerp en die kritisch te benaderen, snel te selecteren welke teksten of delen daaruit bruikbaar zijn voor hun doel, en debatten in kaart te brengen. Hun werkstukken zijn probleemgestuurd, argumenterend van opzet, en goed gestructureerd.
• In BA Seminars leren studenten omgaan met conceptueel ingewikkelder problemen, en maken ze kennis met primair bronnenonderzoek. ‘Bronnenkritiek’ is een van de kernvaardigheden die in dit type college wordt aangeleerd. De bronnen worden (voor)geselecteerd door hun docenten, of onder begeleiding opgespoord. Archiefonderzoek vindt in principe plaats onder begeleiding van de docent.
• De Hulpvakken (zoals paleografie) bieden studenten daarnaast de mogelijkheid om zich te bekwamen in specifieke technieken die nodig zijn voor onderzoek in hun gekozen specialisatie.
• In het BA-eindwerkstuk wordt onder begeleiding van een docent een zelfstandig onderzoek uitgevoerd dat, waar mogelijk, is gebaseerd op primaire bronnen (evt. vertaald, gedrukt of digitaal beschikbaar) en op secundaire literatuur, die soms, zoals in het geval van historiografisch onderzoek, ook als ‘primaire’ bron kan worden benaderd. De thematiek kan, al dan niet in het kader van een BA seminar, door de docent worden aangereikt. Deze zal de student ook wijzen op beschikbaar en toegankelijk bronnenmateriaal. De student kan zijn onderzoek goed inkaderen in de secundaire literatuur en verantwoording afleggen over de gekozen onderzoeksmethode.
• Er is een opbouw in het programma (BA Eindwerkstuk in de richting waarin BA WC en BA Sem zijn gedaan) die een zekere mate van specialisatie garandeert.

MA History
De MA Geschiedenis biedt een gedegen scholing in het analyseren en hanteren van abstracte informatie door een probleemgerichte aanpak. De student doet hiermee onderzoeksvaardigheden op die goed toepasbaar blijken te zijn in niet-wetenschappelijke functies. Dit gebeurt aan de hand van het evalueren, bekritiseren en verwerken van historische gegevens en historisch onderzoek van anderen en het schrijven van eigen analyses. Door op zoek te gaan naar de bronnen die de basis vormen van alle wetenschappelijke uitspraken over het verleden, en die te analyseren, voegt de student een wezenlijk bestanddeel toe aan de BA-opleiding. De MA-opleiding in Leiden legt de nadruk op een sterk brongerichte aanpak omdat wij geloven dat in alle academische functies het kritisch en bewust gebruik van brongegevens een basisvaardigheid vormt van de academisch geschoolde medewerker.

• In het MA Literature Seminar wordt dieper ingegaan op de ‘grote debatten’ uit het veld in kwestie, historiografische ontwikkelingen en methodologische problemen.
• Het MA Research Seminar is expliciet gericht op het opdoen van nieuwe inzichten in een bestaand of nieuw onderzoeksterrein. In dit college leren studenten om zelf primaire bronnen te zoeken die een nieuw licht kunnen werpen op deze onderzoeksvragen, de bronnen te lokaliseren, te selecteren en te analyseren.
• De MA Thesis is gebaseerd op zelfstandig onderzoek naar een onderwerp dat door de student zelf is bedacht of afgebakend. De student verantwoordt de keuze van onderwerp en methode, kadert het onderwerp in in de meest recente ontwikkelingen in de historiografische discussie, identificeert en selecteert een substantiële hoeveelheid primair bronnenmateriaal, bestudeert dit, en doet hiervan verslag op academisch niveau. De eerste stap naar de thesis is het schrijven van een bibliografisch essay.
• Het MA Thesis seminar helpt scriptieschrijvers om verslag te leggen van hun onderzoek, en besteedt aandacht aan de historiografische inbedding van het onderzoek (heeft de student zich verdiept in de relevante debatten?) en moedigt studenten aan om elkaar te helpen bij het verfijnen van hun vraagstelling of onderzoeksaanpak. Aan het einde van het eerste semester schrijft de student een bibliografisch essay (5 ECTS) naar aanleiding van de sleutelpublicaties over zijn thema. De (resterende) studielast van de MA Thesis wordt dan 25 ECTS.
• In de verschillende MA specialisaties worden daarnaast specifieke accenten gelegd, bijvoorbeeld op comparatieve benaderingen of het doen van eigen archiefonderzoek. Het is van belang dat zulke specifieke accenten duidelijk worden verwoord in het voorlichtingsmateriaal van de specialisatie.

MPhil History
De MPhil-opleiding is tweejarig en leert studenten om op wetenschappelijk niveau te opereren. Het biedt meer methodologische en theoretische verdieping dan de MA. Het leidt op tot het uitvoeren van een substantieel zelfstandig onderzoeksproject, dat een originele bijdrage levert aan de stand van de historische kennis binnen de gekozen specialisatie. Sommige studenten gebruiken het als verkenning voor een promotieonderzoek, maar de MPhil is ook nuttig voor ambitieuze studenten die een onderzoeksgerelateerde baan zoeken bij de overheid of in het bedrijfsleven. De MPhil biedt tevens de mogelijkheid om enige tijd in het buitenland te verblijven, om daar onderwijs te volgen of primair bronnenonderzoek te verrichten.

Languages