MA Philosophy (120 EC): Pre-master, 2017-2018

This information is available in Dutch only.

Mandatory introductory courses

Students attend the courses selected for their intended MA specialisation.

Electives

Students choose two of the courses listed below (apart from the courses that belong to the mandatory part of their programme).

Third-year BA courses

Students choose two 300-400 level courses from the list that is selected for their MA specialisation.

More info

Inleiding
Structuur pre-master
Toelating en inschrijving

Inleiding

De pre-master Philosophy (120 EC) biedt een voorbereiding op de MA Philosophy (120 EC). Deze tweejarige masteropleiding is bedoeld voor studenten met een bachelordiploma in een niet-wijsgerige opleiding die geïnteresseerd zijn in een filosofische reflectie op dat wetenschapsgebied. Mogelijke aandachtspunten zijn de grondslagen, de geschiedenis en de methodologie van het vakgebied, de samenhang daarvan met aanpalende vakgebieden, de ethische implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied en de ethiek van de beroepspraktijk. In deze masteropleiding worden cursussen filosofie gecombineerd met mastercursussen uit het vakgebied waarin ook de bacheloropleiding is gevolgd.

Studenten die belangstelling hebben voor de MA Philosophy (120 EC) kunnen na hun bacheloropleiding het pre-masterprogramma filosofie volgen, dat samen met een bachelordiploma in het wetenschapsgebied toegang geeft tot de MA Philosophy (120 EC). Studenten kunnen desgewenst onderdelen van de pre-master die als keuzevakken beschikbaar zijn, opnemen in de keuzeruimte van hun bacheloropleiding, zodat nog maar 30 EC aan extra studiepunten moet worden behaald.

Omdat een derde deel (40 EC) van de MA Philosophy (120 EC) bestaat uit MA-cursussen in het wetenschapsgebied waartoe de afgeronde bacheloropleiding behoort, kiezen de meeste studenten er voor twee masteropleidingen te volgen: een master in het wetenschapsgebied en de MA Philosophy (120 EC). Een deel van de cursussen in het wetenschapsgebied (40 EC) wordt ook opgenomen in de MA Philosophy (120 EC).

Specialisaties MA Philosophy (120 EC)

  • Philosophy of Humanities
  • Philosophy of Law
  • Philosophy of Natural Sciences
  • Philosophy of Political Science
  • Philosophy of Psychology

Structuur pre-master

De pre-master Philosophy heeft een omvang van 60 EC en bestaat uit een selectie van onderdelen van het bachelorprogramma Filosofie (standaardtraject). De samenstelling van de pre-master is afhankelijk van de beoogde specialisatie in de MA Philosophy (120 EC).

  • 30 EC / 6 verplichte inleidende cursussen (elk 5 EC, niveau 100-200)
  • 10 EC / 2 cursussen naar keuze (elk 5 EC, niveau 100-300)
  • 20 EC / 2 BA3-cursussen naar keuze uit een geselecteerd aanbod (elk 10 EC, niveau 300-400).

De verplichte, inleidende cursussen en de keuzevakken (niveau 100-200) worden geselecteerd uit het eerste en tweede jaar van de bacheloropleiding Filosofie (standaardtraject).

De twee BA3-cursussen worden gekozen uit een geselecteerd aanbod van cursussen uit de BA Filosofie die het meest relevant zijn voor de beoogde specialisatie van de MA Philosophy (120 EC). Dit betreft een jaarlijks wisselend aanbod. In voorkomende gevallen kan – met toestemming van de coördinator – een keuze worden gemaakt voor een andere cursus.

Alternatieve samenstellingen van het pre-masterprogramma dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie. Neem in dat geval eerst contact op met de studiecoördinator.

Toelating en inschrijving

Studenten kunnen alleen worden ingeschreven voor de pre-master nadat zij een toelatingsverzoek hebben ingediend voor de MA Philosophy 120 EC, en de toelatingscommissie heeft besloten dat zij kunnen worden toegelaten ondervoorwaarde dat eerst een pre-masterprogramma wordt afgerond. De pre-master kan worden gestart per september of per februari van elk academisch jaar. Na afronding van de master ontvangt de student een definitief toelatingsbesluit. Voor meer informatie over de toelatingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl

Collegegeld

Studenten die de pre-master volgen worden ingeschreven in de post-propedeutische fase van de
BA Filosofie. Studenten die inschrijven voor de pre-master Philosophy nadat zij hun bachelordiploma hebben behaald, betalen géén hoger collegegeld vanwege inschrijving in een tweede opleiding, ook niet als zij hun bacheloropleiding hebben gevolgd aan een andere universiteit.

Contact

Voor informatie over inschrijving kunt u terecht bij de studiecoördinator. van de opleiding Filosofie.

Languages