Philosophy, 2012-2013

De pre-master Philosophy biedt een voorbereiding op de MA Philosophy (120 EC) – voorheen: MA Philosophy of a Specific Discipline. Deze tweejarige masteropleiding is bedoeld voor studenten met een bachelordiploma in een niet-wijsgerige opleiding die geïnteresseerd zijn in een filosofische reflectie op dat wetenschapsgebied. Mogelijke aandachtspunten zijn de grondslagen, de geschiedenis en de methodologie van het vakgebied, de samenhang daarvan met aanpalende vakgebieden, de ethische implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied en de ethiek van de beroepspraktijk.

Specialisaties in de MA Philosophy (120 EC)

 • Philosophy of Humanities
 • Philosophy of Law
 • Philosophy of Natural Sciences
 • Philosophy of Political Science
 • Philosophy of Psychology

Let op: de inschrijving voor de pre-mastervariant Philosophy of Medical Sciences is met ingang van
1 september 2012 gesloten.

Structuur pre-master

De pre-master heeft een omvang van 60 EC en bestaat uit een selectie van onderdelen van de BA Wijsbegeerte (standaardtraject). De samenstelling van de pre-master is afhankelijk van de beoogde specialisatie in de MA Philosophy (120 EC).

 • 30 EC / 6 verplichte, inleidende cursussen (elk 5 EC, niveau 100-200).
 • 10 EC / 2 cursussen naar keuze (elk 5 EC, niveau 100-300).
 • 20 EC / 2 BA3-cursussen naar keuze uit een geselecteerd aanbod (elk 10 EC, niveau 300-400).

Zie onder “Meer info” voor meer informatie over het programma, inschrijving, kosten en toelating tot de masteropleiding.

Verplichte inleidende cursussen

Studenten volgende zes cursussen die zijn aangegeven onder de door hun beoogde MA-specialisatie.

Keuzevakken

Studenten volgen twee (nog niet als verplichte onderdelen afgeronde) cursussen naar keuze.

BA3-cursussen

Studenten kiezen twee BA3-cursussen van elk 10 EC uit het aanbod dat voor hun beoogde masterspecialisatie is geselecteerd.

Meer info

Inleiding
Structuur pre-master
Toelating en inschrijving

Inleiding

De pre-master Philosophy (120 EC) biedt een voorbereiding op de MA Philosophy (120 EC) – voorheen: MA Philosophy of a Specific
Discipline. Deze tweejarige masteropleiding is bedoeld voor studenten met een bachelordiploma in een niet-wijsgerige opleiding die geïnteresseerd zijn in een filosofische reflectie op dat wetenschapsgebied. Mogelijke aandachtspunten zijn de grondslagen, de geschiedenis en de methodologie van het vakgebied, de samenhang daarvan met aanpalende vakgebieden, de ethische implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied en de ethiek van de beroepspraktijk. In deze masteropleiding worden cursussen filosofie gecombineerd met mastercursussen uit het vakgebied waarin ook de bacheloropleiding is gevolgd.

Studenten die belangstelling hebben voor de MA Philosophy (120 EC) kunnen tijdens of na hun bacheloropleiding het pre-masterprogramma wijsbegeerte volgen, dat samen met een bachelordiploma in het wetenschapsgebied toegang geeft tot de MA Philosophy (120 EC). Studenten kunnen desgewenst een gedeelte van de pre-master (15 of 30 EC) opnemen in de keuzeruimte van hun bacheloropleiding, zodat nog maar 30 EC aan extra studiepunten moet worden behaald.

Omdat eenderde deel (40 EC) van de MA Philosophy (120 EC) bestaat uit MA-cursussen in het wetenschapsgebied waartoe de afgeronde bacheloropleiding behoort, kiezen de meeste studenten er voor twee masteropleidingen te volgen: een master in het wetenschapsgebied en de
MA Philosophy (120 EC). Een deel van de cursussen in het wetenschapsgebied (40 EC) wordt ook opgenomen in de MA Philosophy (120 EC).

Specialisaties in de MA Philosophy (120 EC)

 • Philosophy of Humanities
 • Philosophy of Law
 • Philosophy of Natural Sciences
 • Philosophy of Political Science
 • Philosophy of Psychology

De Leidse combinatie

Voor studenten die de specialisatie Philosophy of Law willen volgen en aan de Universiteit Leiden de
MA-specialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht hebben afgerond, bestaat een verkorte toegangsroute tot de MA Philosophy (120 EC). Bovendien krijgen zij in de masterfase een aantal vrijstellingen. Zie voor meer informatie: Recht en filosofie: de Leidse Combinatie

Structuur pre-master

De pre-master Philosophy heeft een omvang van 60 EC en bestaat uit een selectie van onderdelen van het bachelorprogramma Wijsbegeerte. De samenstelling van de pre-master is afhankelijk van de beoogde specialisatie in de MA Philosophy (120 EC).

 • 30 EC / 6 verplichte inleidende cursussen (elk 5 EC, niveau 100-200)
 • 10 EC / 2 cursussen naar keuze (elk 5 EC, niveau 100-300)
 • 20 EC / 2 BA3-cursussen naar keuze uit een geselecteerd aanbod (elk 10 EC, niveau 300-400).

De verplichte, inleidende cursussen van de pre-master (niveau 100-200) worden geselecteerd uit het eerste jaar en het eerste semester van het tweede jaar van de bacheloropleiding Wijsbegeerte. De keuzevakken van niveau 100-300 worden gekozen uit het cursusaanbod voor het eerste en het tweede jaar van de BA Wijsbegeerte (standaardtraject), met uitzondering van de cursus Academic English.

De BA3-cursussen worden gekozen uit een jaarlijks wisselend aanbod. In principe worden de BA3-cursussen gekozen uit het geselecteerde aanbod. In voorkomende gevallen kan – met toestemming van de coördinator – een keuze worden gemaakt voor andere cursus. Studenten dienen de combinatie van wijsgerige BA3-cursussen te bepalen in overleg met de coördinator van de betreffende specialisatie.

Alternatieve samenstellingen van het pre-masterprogramma dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie. Neem in dat geval eerst contact op met de studieadviseur.

De keuze van de BA3-cursussen

De twee BA3-cursussen worden gekozen uit een geselecteerd aanbod van cursussen uit de BA Wijsbegeerte die het meest relevant zijn voor de beoogde specialisatie van de MA Philosophy (120 EC). Daarbij wordt aangesloten bij de specialisaties van de BA Wijsbegeerte.

MA Philosophy of Humanities

 • Filosofie van mens, techniek en cultuur, en Ethiek & Politieke filosofie

MA Philosophy of Law

 • Ethiek en Politieke filosofie

MA Philosophy of Natural Sciences

 • Theoretische filosofie

MA Philosophy of Political Science

 • Ethiek en Politieke filosofie

MA Philosophy of Psychology

 • Theoretische filosofie

Toelating en inschrijving

Studenten kunnen zich inschrijven voor de pre-master nadat zij de propedeuse (of het eerste jaar) van de bacheloropleiding in het wetenschapsgebied hebben afgerond. Inschrijving is mogelijk per 1 september of
per 1 februari. Bedenk wel dat sommige cursussen voortbouwen op eerder verworven kennis: zo kan bijvoorbeeld Logica II niet worden gevolgd voordat Logica I is afgerond.

Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure voor de pre-master Philosophy zie de website van de opleiding Wijsbegeerte.

Collegegeld

Studenten die de pre-master volgen worden ingeschreven in de post-propedeutische fase van de
BA Wijsbegeerte. Studenten die inschrijven voor de pre-master Philosophy nádat zij hun bachelordiploma hebben behaald, betalen géén hoger collegegeld vanwege inschrijving in een tweede opleiding, ook niet als zij hun bacheloropleiding hebben gevolgd aan een andere universiteit.

Het is ook mogelijk (onderdelen van) de pre-master te volgen met een inschrijving als contractstudent.

Contact

Voor informatie over inschrijving kunt u terecht bij de studieadviseur van de opleiding Wijsbegeerte.

Talen