Wereldgodsdiensten: Nieuwe religieuze bewegingen en New Age, 2010-2011

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: dr. W. Hofstee

Verplicht programma:
Moderne Hekserij en Neopaganisme, 5 ec (2011-2012)
Gnosis en Hermetica, 5 ec (2010-2011)
Religie en Geweld, 5 ec
Pelgrimage en heiligenverering, 5 ec (2010-2011)
Religieuze bewegingen in de VS, 5 ec (2011-20112)
Literatuurtentamen, 5 ec

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk; deze zijn hieronder genoemd.

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).
N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.
Voor de invulling van de keuzeruimte kiest de student een tweede religie.

Derde jaar

Meer info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten.

Deze BA specialisatie richt zich op de historische achtergronden van en de sociale en culturele context waarbinnen religieuze bewegingen in westerse en niet-westerse samenlevingen tot stand komen, en op theorieën die behulpzaam zijn bij het begrijpen en verklaren van trends, ontwikkelingen en veranderingen in religieus denken en gedrag in de moderne tijd. In dit kader wordt aandacht besteed aan herkomst, rol en betekenis van verschillende groepen die onder de termen New Age en Neopaganisme worden samengebracht, en aan religieuze legitimering van gewelddadig handelen door verschillende groepen en individuen en hoe dit handelen geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast moet de bestudering van relatief kleine groepen licht werpen op en meer inzicht bieden in veranderingen die zich in de wijdere samenleving waarbinnen deze groepen figureren voordoen.

Doelstelling: Het verwerven van kennis over resultaten en onderzoeksmethoden met betrekking tot de sociaal-wetenschappelijke en historische studie van religieuze bewegingen, Neopaganisme en New Age religies in westerse en niet-westerse samenlevingen. Het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van ontwikkeling, functie en betekenis van religieuze bewegingen in brede zin.
Studenten zijn in staat zelfstandig literatuuronderzoek te doen, daarover een presentatie te verzorgen met discussie, en het eindresultaat vast te leggen in een wetenschappelijk artikel.

De specialisatie NRB en NA kan uitsluitend gekozen worden binnen de sociaal-wetenschappelijke variant van de opleiding Wereldgodsdiensten. De vakken Methoden en Technieken 1, 2 en 3 dienen dus alle gevolgd te worden.
De specialisatie NRB en NA kan via de vrije keuzeruimte gecombineerd worden met de religiespecialisaties die binnen het Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanwezig zijn, zoals Christendom, Antieke Godsdiensten, Islam en Hindoeïsme. Daarnaast kan de keuzeruimte ingevuld worden met voor de specialisatie NRB relevante colleges die als minor vanuit de Faculteit Sociale Wetrenschappen worden aangeboden, of met colleges Hermetica aan de Universiteit van Amsterdam. In alle gevallen dient de student hierover van te voren overleg te plegen met de docent Dr. W. Hofstee.

Talen